reede, 10. veebruar 2017

Toetajate otsimine... ja leidmine

Olgem ausad, välismaal õppimist hakkab reeglina esimesena takistama just rahaline seis. Nüüd, abituriendina Eesti gümnaasiumis, olen sarnases olukorras vahetusaastale eelneva ajaga.

Hiljuti läbisin edukalt Cambridge'i Ülikooli kandideerimisprotsessi ning sain conditional offer'i füüsikaliste loodusteaduste õppimiseks. Sel korral loodan puudujäävat rahastust leida ülikooliõpinguid toetavatest stipendiumifondidest, kuid stipendiumitele kandideerimine tuletab mulle meelde vahetusaasta rahastuse leidmist ja toetajate otsimist.

Loodan, et seda postitust satub lugema ka mõni tulevane vahetusõpilane, kes veel mõtleb, kas ja kuidas toetajaid leida. Kuigi toetajate otsimine on keeruline protsess, ei ole see kohe kindlasti võimatu ning seepärast julgustan tulevasi vahetusõpilasi seda ette võtma!

Vahetusaasta rahastamisvõimalustest

Minu vahetusaasta keelelaagriga Saksamaal 2014.-2015. aastal maksis 6465 €. Kahjuks leidub stipendiume keskkooliõpilaste vahetusaasta toetamiseks vähe ning seetõttu on YFU vahetusõpilaste seas vägagi levinud toetajate otsimine. 

Siiski julgustan olema avatud kandideerima erinevatele noori toetavatele stipendiumitele, sest tavaliselt on stipendiumiavaldusega tegelemise vaev kordi väiksem, kui seda on iseseisev toetajate otsimine. Ka YFU jagab stipendiume ning mina osutusin 2000 € suuruse stipendiumi vääriliseks. Usun, et just minu motivatsioon otsida lisarahastust veenis komiteed mind stipendiaadiks määrama. Kandideerisin 2014. aasta alguses ka mõnele väiksemale noori ja nende haridust toetavale stipendiumile, kuid minu eesmärk omandada saksa keel välismaal ei saanud nende poolehoidu.

Olen märganud, et mõned tulevased vahetusõpilased otsivad toetajaid ka sotsiaalmeedia postituste ja videote kaudu. Kahjuks tundub mulle, et eestlaste seas sellise fundraising'uga piisavalt toetust (veel) ei ole võimalik saada.

Toetusavaldus

Mina saatsin enda tutvustamiseks toetajatele kuueleheküljelisi avaldusi. See koosnes tiitellehest, sooviavaldusest, elulookirjeldusest ja kahest soovituskirjast. 


Aga mida on siis oluline silmas pidada?

• Meili pealkiri – toetusavaldusi meilitsi saates on lihtne see automaatselt spämmikausta või prügikasti saata. Tasub olla isikupärane ja loov ning mõelda, milline pealkiri endas huvi kirja avamiseks ärataks.

• Keeleline korrektsus – õigekirjavead häirivad paljusid inimesi ning mõjutavad taotlusesse suhtumist.

• Personaalne pöördumine – see on eriti oluline meilide puhul, mida on lihtne massidele saata. Mina pöördusin nimeliselt iga isiku (ja tema ettevõtte) poole nii meilis kui ka toetusavalduse failis. Isiklik pöördumine näitab, et meil on saadetud teadlikult kindlale adressaadile. Mina võtsin ühendust 118 inimesega ning mind toetas neist kümme.

• Lühike ja selge meil – kui meil on juba avatud ja sellele on tähelepanu pööratud, on oluline seda mitte kaotada. Lihtsa sõnastusega saab viidata manustatud toetusavaldusele. 
(Seda punkti rõhutas üks ettevõtja, kes mind küll rahaliselt toetada ei saanud, kuid andis mulle nõu oma väga innustavas vastuses. Väike viide tema soovitatud artiklile.)

• Üks kompaktne fail – toetusavalduse kõik osad võiks olla ühes kompaktses PDF-failis, et säiliks faili vorming ja seda oleks mugav sirvida. Praegu soovitatakse saata toetusavaldusi Google Drive'i lingina, et faili ei peaks kirja saaja alla laadima. Samas Gmailil põhinevate meilisüsteemidel on võimalik ka manustatud pdf-faili eelvaatena vaadata. :)

> Lugema kutsuv tiitelleht – mina lisasin oma tiitellehele mind iseloomustavaid pilte ja pildiallkirju. Gmaili süsteemis kuvatakse juba kirja lõpus väike kuvatõmmis faili esilehest ning see avab taas võimaluse huvi äratada.

> Vastuseid andev avaldus – lugejal võib taotlus nähes tekkida palju küsimusi alates vahetusprogrammi olemusest lõpetades taotleja motivatsiooniga just sellesse riiki minna.

> CV – elulookirjelduses saab märksõnaliselt tuua välja ka projekte ja vabatahtlikku kogemust. Kuid ei tasu alahinnata ka muude sektsioonide tähtsus, näiteks keeleoskust. Ühele mu toetajale jäi silma see, et alustasin 10. klassis rootsi keele õppimist.

• Ole aus – Eesti on väike ning tavaliselt satutakse meiliga avaldusi saates hoogu. Enda kohta valetades tuleb see üsna kiirelt välja.

• YFU pangakonto – lisa avaldusse MTÜ YFU pangakontonumber ning palu toetajal lisada selgituseks oma nimi. See annab toetajale kindluse, et tema toetust kasutatakse õpilase vahetusaastale saatmiseks ning summale rakendub tulumaksusoodustus.

Kelle poole pöörduda?

Mina alustasin ettevõtetest, kellega mul on mingisugune seos (kodukoht, minu huvidega seonduv eriala, vahetusaastal omandavate oskustega seonduvad firmad ja lõpuks ettevõtted, kus töötavad mõned YFU vilistlased). Tegelikult sain suuremalt osalt sellistelt ettevõtetelt eitava vastuse, sest nende toetatavate hulka vahetusõpilased ei kuulunud.

Samas sain väga positiivse vaimse ja rahalise toetuse ka eraisikutelt ja ettevõtetelt, kust seda oodata ei osanud. See ei tähenda, et taotlusi tuleb saata massidele, kuid vahepeal võib unistada ka pisut rohkem!

• Koosta Exceli tabel – see sisaldab infot, kellele toetusavalduse oled saatnud ja/või kellega ühendust võtnud. Mul aitas tabel struktureerida teavet iga taotluse kohta. Alustades märkustest, miks võtsin mõne ettevõttega ühendust, ja lõpetades taotluse hetkeseisu või esitamise viisiga. Kasutasin ka värvivormingut, et saada kiiret ülevaadet oma progressist.Kuidas pöörduda?

Proovisin kõikvõimalikke viise: helistasin firmadesse, saatsin neile meile, viisin prinditud toetusavaldused isiklikult kohale, helistasin mõne aja pärast taas, et end meelde tuletada jne.

• Leia juhtide meiliaadressid – ettevõtetele kirjutades ei ole mõtet saata meil üldaadressile, kus sellele üldjuhul klienditeenidus vastab. Tavaliselt on firmade kodulehtedel toodud töötajate andmed. Juhtide või tähtsamate ametipositsioonide puhul on nimelised meiliaadressid kohati toomata jäetud. Nende "leidmiseks" võib eeldada, et kõigi töötajate meiliaadressid on loodud sarnastel põhimõtetel, näiteks eesnimi.perenimi või mõni muu eesnime esitähe ja perenime kombinatsioon. Oletatavat meiliaadressi võib ka Google'i otsingumootorisse sisestada, võimalik, et selle olemasolu saab kinnitust mõnest muust allikast.

Tagantjärele võin öelda, et minu vahetusaasta toetajad vastasid siiski meilidele ja tegid oma otsuse taotlusavalduse põhjal. Samas on see valim üsnagi väike ning mõnel teisel vahetusõpilasel võivad olla just vastupidised kogemused. Kahe toetajaga sain näiteks nende ettepanekul kokku, mis oli mulle väga põnev kogemus.

Seetõttu võin öelda, et toetusavalduste saatmine postiga tundub liiga suur ressursikulu, mis ei ole kuidagi loodussäästlik.

Mida pakkuda toetajatele?

Vanasti kutsuti toetajate otsimist sponsorite otsimiseks, kuid see fraas ei vastanud üldiselt tõele, sest toetus oli tavaliselt ühepoolne ning toetaja innustas noort ilma otsest kasu saamata.

Minu toetajad olid valmis panustama minu arengusse. Püüdsin seda jagada oma blogi kaudu, pidasin neid meeles kaartidega ning mõne toetaja soovil sain ka vahetusaastajärgselt kokku, et oma kogemusest rääkida.

Tunnen, et vahetusõpilaste toetamine on panus Eesti noorte haridusse ja haritusse. Näiteks läbisin sel suvel edukalt saksa keele C1-taseme eksami. Kuigi ma püüdsin vältida inglise keele kasutamist, et omandada paremini saksa keel, ning kohati tundsin, et mu inglise keele oskus hakkab kahanema, siis tegelikult aitas võõrkeelses keskkonnas viibimine ka ingliskeelsele väljendusele kaasa (omandasin hiljuti C2-taseme).

Lisaks tunnen, et vahetusaasta andis mulle palju iseseisvust ja seeläbi arendas mind. Arvasin pikalt, et ehk on see lihtsalt nn reklaamijutt, millesse kõik vahetusõpilased (sh mina) ise usuvad, ning tegelikult see muutus niivõrd oluline ei ole. Kuid hiljuti pidas Taivo Pungas treffneristidele ettekande ning seda kuulates tundsin, et ka väljaspool vahetusõpilaste seltskonda hinnatakse vahetusaastal omandatavat.

Taivo rääkis mitmetest elustiili- või suhtumismuutustest, mida keskkoolist ülikooli minek kaasa toob ning millele tähelepanu peaks pöörama, et efektiivselt areneda saaks. Kõlama jäi mõte katsetada uute tegevuste/asjadega, et leida neist endale sobivaimad. Mitut esitatud ideed soosib proovima just vahetusaasta.

Näiteks võiks suhelda teistsuguste huvidega inimestega, kui seda oled varem teinud, ning jälgida, milline on selle mõju enesetundele. Mul olid oma sõpradega Saksamaalt Eesti elust erinevad kokkupuutepunktid, kuid nad said mulle aastaga ikka väga lähedasteks. Ka oli minu tutvusringkond Saksamaal eripalgeline ning sellest sain teha vaid järelduse, et saan suhtlemisel olla veelgi avatum! Ehk see on miski, mida keskkooli ajal vahetusaastal käinud õpilased varem kogevad.

Eitustega toimetulek

Toetusavaldusi saates on tavaline, et päris pikalt on vastused ainult negatiivsed. Kuid ka see on edusamm, et toetusavaldust on märgatud ning sellele on vastatud.

Mõni eitus on aga teistest magusam. Kuigi need ei aidanud otseselt vähendada puuduoleva osalustasu suurust, julgustasid vastaja soojad sõnad mind toetajate otsimisega edasi tegelema.

Võin julgelt öelda, et ebameeldivasse situatsiooni sattusin vaid korra, mil telefoni vastuvõtja mind sõimama hakkas. Seda telefonikõnet viisakalt lõpetades tundsin end isegi mugavamalt, kui tavaliselt firmadesse helistades, kus ettevõtjaga suheldes aukartust tundsin.

Motivatsioon

Olen kohati mõelnud, et toetajate otsimine võiks vahetusõpilastele isegi kohustuslik olla, sest see sunnib nii endale kui teistele täpselt seletama, mis vahetusaastale ajendab. Seeläbi saab õpilane oma eesmärkidest selgemat ettekujutust. Panin tuttavate vahetusõpilase seas tähele, et need, kes läbisid ise keeruka toetajate otsimise protsessi, olid vahetusaastal motiveeritumad ega andnud niivõrd kergesti alla. See pole üllatav – toetajate otsimine sarnaneb vahetusaastaga, sest sellelgi on oma tõusud ja langused.

Toetajate otsimise protsess tasub lahutada väiksemateks eesmärkideks. Kui iseenda motiveerimine ei toimi soovitult, tasub otsida ka väliseid motivaatoreid. Minu YFU lennugrupp tekkis varakult. Juba kevadel saime me kokku ning seetõttu jagasime jooksvalt oma emotsioone seoses toetajate otsimisega. Mäletan, kuidas kellegi teise edu nägemine pani ka ennast rohkem pingutama.

Praegu tunnen, et need pärastlõunad arvuti taga ja telefoni kõrval ei olnud kuidagi maha visatud aeg. Leidsin mitte ainult imelised toetajad, kes aitasid mind vahetusaastale, vaid sain ka väärtuslikke kogemusi, mille üle tasub uhke olla!